↑ Powrót do Dydaktyka

Projekt Zespołowy

Celem przedmiotu projekt zespołowy jest praktyczne przećwiczenie podstawowych praktyk z zakresu inżynierii
oprogramowania w zakresie prowadzenia projektu informatycznego oraz praktyczne poznanie zasad
pracy zespołowej i zarządzania zespołem.

Przebieg projektu

 1. Omówienie zasad dotyczących tworzonego oprogramowania. Utworzenie zespołów, wybór tematów  ich akceptacja przez prowadzącego, wyznaczenie etapów do realizacji na kolejnych zajęciach, omówienie formalnych wymogów dot. prezentacji etapów projektu i sporządzenia dokumentacji, podział ról w zespole.
 2. Ustalenie kamieni milowych i opracowanie zasadniczych ścieżek i diagramów dla projektu. Przeprowadzenie analizy wymagań: określenie celów biznesowych projektu, określenie kategorii użytkowników, sporządzenie zestawienia wymagań. z podziałem na wymagania funkcjonalne i nie funkcjonalne oraz z podziałem na kategorie użytkowników, wybór technologii realizacji systemu.
 3. Opracowanie zbioru przypadków użycia: przygotowanie scenariuszy realizacji przypadków użycia, wskazanie związków z wymaganiami funkcjonalnymi, ocena czasochłonności i kosztów realizacji projektu z zastosowaniem metody punktów funkcyjnych, wycena projektu.
 4. Prezentacja pełnego dokumentu analizy wymagań w trybie seminaryjnym z dyskusją.
 5. Przygotowanie projektu architektury systemu: podział na moduły, określenie modelu danych na poziomie logicznym i fizycznym.
 6. Prezentacja pełnego dokumentu projektu architektury w trybie seminaryjnym z dyskusją.
 7. Przygotowanie specyfikacji zewnętrznej systemu: przygotowanie specyfikacji interfejsu użytkownika, używanych formatów zewnętrznych, interfejsów programistycznych.
 8. Prezentacja pełnego projektu projektu systemu w trybie seminaryjnym z dyskusją.

Przygotowanie do zajęć

 • Na każde zajęcia należy przygotować odpowiednie opracowanie pisemne.
 • Na każdych należy przedstawić etap projektu i przeanalizować uwagi prowadzącego.
 • Na kolejnej sesji należy przedstawić skorygowany dokument dotyczący zakresu sesji poprzedniej oraz skomentować sposób wykonania poprawek.
 • Na zajęciach o charakterze prezentacji w trybie seminaryjnym należy przedstawić efekt realizacji poprzedniej fazy na forum grupy.

Wymagania dotyczące projektu:

 1. system musi posiadać  graficzny interfejs użytkownika (technologia dowolna),
 2. system musi posiadać role (administrator, klient),
 3. system musi pracować w architekturze klient-serwer,
 4. system musi korzystać ze składowania danych w formie bazy danych lub plików z danymi, lub pobierać dane z innego systemu (przez API, dostęp do ZSBD),
 5. system może być nakładką na inny funkcjonujący system lub zestaw programów zwiększając lub zmieniając istotnie ich funkcjonalność,
 6. temat i zakres ostatecznie ustala prowadzący – w przypadku braku pomysłów narzuca swoje.

Ocena z projektu będzie wystawiona po zakończeniu ostatniego etapu na podstawie kompletnej dokumentacji projektu.

Wymagania do zaliczenia 1. semestru

Wymagane do zaliczenia pierwszego semestru przedmiotu:

 • opis podstawowych założeń systemu,
 • wymagania funkcjonalne – komplet,
 • diagram przypadków użycia – wszyscy aktorzy, minimum 30 przypadków, liczba diagramów dowolna – może być ogólny i kilka przypadków szczegółowych lub rozbudowany,
 • diagram komponentów – jeden, min. 5 komponentów,
 • diagramy interakcji (sekwencji) – min. 5 diagramów,
 • diagram stanu – min. …

Pokaż strony »